2020 Yılı (1. Dönem) Bilimsel Araştırma Proje Başvuruları (BAP) Başlamıştır

13 Şubat 2020, Perşembe 895

 

2020 Yılı (1. Dönem) Bilimsel Araştırma Proje (BAP) Başvuruları Başlamıştır.

1.  Proje başvuruları 21 Şubat - 30 Mayıs 2020 tarihleri arasında alınacaktır.

2. Üniversitemiz “YÖK Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Projesi” kapsamında “Tıbbi ve Aromatik Bitkiler”  alanında odak üniversite seçilmesinden dolayı AÇÜ BAP birimi olarak özellikle bu alandaki araştırma projelerine öncelik ve destek verilecektir. Sunulacak proje önerilerinin ihtisas alanı ile ilgili, ilimizin ve bölgemizin kalkınmasına katkı sunabilecek nitelikte olması önemlidir. Projenin odak alanı kapsamında olup olmadığına “Tıbbi-Aromatik Bitkiler” koordinasyon komisyonu karar verir.

3. Proje önerilerine yapılacak destekler;

3.1. Kapsamlı Araştırma Projeleri

           3.1.1. Tıbbi-Aromatik Bitkiler ihtisaslaşma alanına yönelik proje destek üst limiti 20.000 TL’dir.

           3.1.2. TÜBİTAK projelerine 2020 yılı içinde veya sonrasında başvurup "3" veya daha fazla puan alarak projesi desteklenmeyen öğretim elemanının BAP’a proje önerisi sunması durumunda;

  1.      3.1.2.1. TÜBİTAK 1002 projeleri için komisyonun kararına bağlı olarak, üst limit 8.000 TL,
  2.      3.1.2.2. TÜBİTAK 1001, 1003, 1005, 1505, 3501 veya eşdeğer projeler için, komisyonun kararına bağlı olarak, üst limit 12.000 TL’dir.
  3. 3.1.3. Kurum dışı projelere veya TÜBİTAK projelerine başvurup 2020 yılı veya sonrasında projesi kabul edilenlerin BAP’a proje önerisi sunması durumunda;
  4.      3.1.3.1. TÜBİTAK 1002, Kalkınma Ajansı veya eşdeğer projeleri için komisyonun kararına bağlı olarak üst limit 12.000 TL,
  5.      3.1.3.2. TÜBİTAK 1001, 1003, 1005, 1505, 3501, COST, SAN-TEZ, AB Çerçeve veya uluslararası ikili işbirliği projeleri için komisyonun kararına bağlı olarak üst limit 20.000 TL’dir.
  6. 3.1.4. Diğer Kapsamlı Araştırma Projeleri için destek üst limiti 5.000 TL olacaktır. Bu tür projeden herhangi bir makine–teçhizat veya yazılım alımı yapılamayacaktır.

3.2. Lisansüstü Öğrenim Projeleri; Yüksek Lisans Projeleri için üst limit 1.500 TL, doktora projeleri için 4.000 TL olacaktır. Bu projelerin Tıbbi-Aromatik Bitkiler öncelikli alanında olduğu durumda önerilecek Yüksek Lisans Tez projelerine 5.000 TL, Doktora projelerine 15.000 TL’ye kadar destek sağlanacaktır.

4.  Proje başvuruları üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Yönergesine ve Komisyon kararlarına uygun olarak hazırlanmalı ve harcama kalemlerindeki ilgili kodlarda belirtilen üst limitlere uygun olarak sunulmalıdır;

  • Kırtasiye- baskı cilt (03.2.1.01); Lisansüstü projeler için her biri 300 TL, Kapsamlı Araştırma Projeleri için 400 TL, Tıbbi-Aromatik Bitkiler ihtisas alanındaki projeler için 600 TL,
  • Yurt içi geçici görev yollukları (03.3.1.01); Lisansüstü projeler için 700 TL, Kapsamlı araştırma projeleri için 1.000 TL, Tıbbi-Aromatik bitkiler ihtisas alanındaki projeler için 2.250 TL,
  • Laboratuar tahlil ve analiz giderleri (03.5.1.01);  Lisansüstü projeler için 800 TL, Kapsamlı Araştırma Projeleri için 1.500 TL, Tıbbi-Aromatik Bitkiler ihtisas alanındaki projeler için 2.500 TL olacaktır.
  • 3.1.2 veya 3.1.3. başlıkları altındaki kapsamlı araştırma proje önerileri Tıbbi-Aromatik ihtisas alanı ile ilgili olması durumunda destek üst miktarları %30 artırılır.

5. Bütçe kalemi olmaması nedeniyle bursiyer desteği verilemeyecektir.

6. Bir öğretim üyesinin 2’den fazla kapsamlı araştırma projesi ve 2’den fazla lisansüstü tez projesi (devam eden projelerle birlikte) desteklenmeyecektir. En fazla 3 projede araştırmacı olarak görev alınabilecektir. Projelerden en az birisinde yürütücü veya araştırıcı olarak Tıbbi-Aromatik bitkiler ihtisas alanındaki kapsamlı araştırma projesinde veya lisansüstü tez projesinde bulunulması durumunda toplam yürütücü/araştırmacı proje sayısı 1’er artırılabilir.

7. Lisansüstü proje başvurularında lisansüstü öğrencisi ve 2. danışman dışında araştırmacı yazılamaz.

8. Üniversitemizin “Tıbbi-Aromatik Bitkiler” ihtisaslaşma alanına yönelik proje önerilerine öncelik verilecektir.

9. Kabul edilen projeden elde edilen çıktıyı/eseri sunmak için bilimsel etkinliklere katılım, sözlü sunum olması koşuluyla desteklenebilecektir.

10. Proje başvurusu yapacak olan araştırmacıların TÜBİTAK Araştırmacı Bilgi Sistemine üye olup  (ARBİS) güncel özgeçmişlerinin çıktılarını proje başvurularına eklemeleri gerekmektedir. ARBİS'e üye olmayan araştırıcıların projeleri kabul edilmeyecektir.

11.  Başvurunun; sitemizin formlar kısmındaki Proje Başvuru Formu ve Harcama Tablosu doldurularak 2 basılı kopya olarak teslim edilmesi (CD ile birlikte) ve bir örneğinin bap@artvin.edu.tr e-posta adresine gönderilmesi gerekmektedir.

12. Projeler toplam süresi dolduğu halde sonuç raporu teslim etmeyen öğretim üyelerimizin yeni proje başvuruları işleme alınmayacaktır.

** Diğer önemli hususlarda Üniversitemiz BAP sayfasını ziyaret edebilirsiniz.