Lisansüstü Öğrenci Alımı (2020-2021 Bahar YY)

06 Ocak 2021, Çarşamba 14287

İ.T. : 06.01.2021

 

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN

 

Artvin Çoruh Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 5, 6, 7, 11 ve 12 nci maddeleri uyarınca, 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılı bahar yarıyılı Enstitümüzün tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci alımı yapılacaktır.

              Başvuru süreci ile ilgili gerekli bilgilendirmeler aşağıda sunulmuştur.

 

BAŞVURU BİLGİLERİ (Application Information)

BAŞVURU TARİHLERİ: 01 – 05 ŞUBAT 2021 (05 Şubat 2021 saat: 23:59’a kadar)

 

BAŞVURU YERİ VE ŞEKLİ: Başvurular online olarak yapılacak olup, adayların sisteme başvuracağı programa göre istenilen belgeleri (Fotoğraf-Askerlik Durum Belgesi-Lisans Mezuniyet Belgesi-Lisans Not Durum(transkript) Belgesi)-4 belgeyi- eksiksiz yüklemeleri zorunludur. Eksik ve yanlış yükleme yapan adayların başvurusu onaylanmayarak, eksik veya yanlış evrakı tekrar yükleyerek başvurusunu güncellemesi* için geri iade edilecektir. Sisteme yüklenen eksik belge ve evraklar ile yalan beyan edilen bilgilerden doğacak yükümlülükten ilgili aday sorumludur.

 

BAŞVURU KOŞULLARI VE DEĞERLENDİRME SÜRECİ

İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programlarına başvuracaklar için:

1. ALES Puanı ve Yabancı Dil Puanı şartı aranmaz.

2. Adayların lisans mezuniyet ortalamasının en az 55.00 (100’lük) olmasına, 4’lü ve 5’li sistemlerde yüzlük sistemde 55.00 ve üstü puan değerine karşılık gelen* lisans not ortalamasına sahip olmalarına,

3. Tezsiz Yüksek Lisans giriş başarı notunun belirlenmesinde; belirlenen şartı sağlayan öğrencilerin puanlarının en yüksekten başlanarak sıralanmasına,

  • Yatay geçiş başvuruları şahsen veya e-posta yoluyla alınacak olup, yatay geçiş başvuru esnasında istenilen evrakların tam olmaması durumunda başvurular kabul edilmeyecektir. (Yatay Geçiş Başvuruları açıklamalarını okuyunuz.)

 

BAŞVURUDA BULUNAMAYACAK ADAYLAR:

  • Artvin Çoruh Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 41 nci maddesi gereği:

41 nci madde: Bu Yönetmelik hükümlerine göre ders ve tez çalışması ile ilgili başarı şartlarını yerine getirmeyen öğrenciler, aynı enstitünün aynı anabilim dalına tekrar başvuramazlar ve kayıt yaptıramazlar. Ancak kendi istekleriyle kayıtlı oldukları programdan ayrılmayı yazılı olarak enstitüye beyan eden öğrencilere bu hüküm uygulanmaz. tabii adaylar başvuru da bulunamazlar.                  

  • Lisans programından mezun olmamış adaylar tezsiz yüksek lisans programlarına başvuramazlar.

 

* BAŞVURU SONUÇ TAKİBİ: Adaylar başvuru sistemini sık sık kontrol ederek başvurularının kabul edilip edilmediğini öğrenebilirler ve başvurularında güncelleme yapmaları gerekiyor ise eksikliklerini gidererek başvurularını tekrar güncellemeleri gerekebilir. Bu nedenle adayların başvurularını ve kontrollerini son güne bırakmamaları mağdur olmamaları açısından önemlidir. 

 

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI (II. ÖĞRETİM) : Öğrenim ücreti yıllık 4,500.00.-TL (dörtbinbeşyüzlira)’dir. Öğrenim ücreti iki eşit taksitte (Güz YY 2.250,00.-TL + Bahar YY 2.250,00.-TL) yarıyılların başında kayıt esnasında ödenecektir.

 

YATAY GEÇİŞ BAŞVURULARI: Covid-19 salgını dolayısıyla bu yarıyıl ile sınırlı kalmak şartıyla Enstitümüz lisansüstü programlarına yatay geçiş yapmak isteyenler, Yatay Geçiş Başvuru Dilekçesi (FORM-LEE-105) ile birlikte dilekçedeki eklerle şahsen veya e-posta yoluyla Enstitüye yapabileceklerdir. Ders içerikleri olmayanların kayıtlı oldukları Üniversitelerinin ders içeriklerine ulaşılabilecek e-posta adreslerini başvuru dilekçelerine eklemeleri gerekmektedir. Başvuru formunda istenilen evraklarda eksiklik olması durumunda ilgili başvuru değerlendirmeye ALINMAYACAKTIR.

Yatay Geçiş Başvuru Şartları ve Değerlendirme Süreci

(1) Bir öğrencinin yatay geçiş başvurusunun kabul edilebilmesi için;

a) Devam etmekte olduğu lisansüstü öğretim programı ile geçiş yapacağı program arasında, program adının aynı olmasının yanı sıra program yeterlikleri, öğrenme kazanımları ve ders içerikleri açısından en az %70 oranında tutarlılık ve giriş koşulları bakımından uyum olması,

b) Yatay geçiş başvurularının anabilim dalı başkanlığınca değerlendirilmesi ve EYK tarafından onaylanması, gerekir.

(2) Anabilim dalı başkanlığı tarafından önerilen yatay geçiş kontenjanları, enstitü kurulunda kesinleştikten sonra ilan edilir.

(3) Üniversitenin bir lisansüstü programına yatay geçiş yapmak isteyen öğrenci, devam etmekte olduğu öğretim programını tanıtan ve kayıtlı olduğu derslerden başarı durumunu belirten transkript/not belgelerini dilekçesine ekleyerek, ilanda belirtilen tarihlerde ilgili enstitü müdürlüğüne başvurur.

(4) Anabilim dalı başkanlığının görüş ve önerileri EYK’da incelenerek, öğrencinin yatay geçiş talebinin uygun olup olmadığı, öğretimin başlama tarihinden önce karara bağlanır. Bu Yönetmelik hükümlerine göre yatay geçişi kabul edilen öğrencinin programa uyumu için alması gerekli görülen derslerin adları, ilgili anabilim dalı başkanlığından istenir.

  • Yatay geçiş başvuruları şahsen veya e-posta yoluyla alınacak olup, yatay geçiş başvuru esnasında istenilen evrakların tam olmaması durumunda başvurular kabul edilmeyecektir. (Yatay Geçiş Başvuruları açıklamalarını okuyunuz.)

 

SONUÇLARIN İLANI: 12 ŞUBAT 2021

KESİN KAYIT TARİHLERİ: 15 – 19 ŞUBAT 2021

YEDEK ADAYLARIN KESİN KAYIT TARİHLERİ: 22 – 24 ŞUBAT 2021

KATKI PAYI VE ÖĞRENİM ÜCRETİ YATIRMA TARİHLERİ:  15 – 24 ŞUBAT 2021

EĞİTİM-ÖĞRETİM BAŞLAMA TARİHİ: 01 MART 2021