Sosyal Bilimler Enstitüsü Tezli Yüksek Lisans Öğrenci Alımı

07 Haziran 2018, Perşembe 15795

İ.T.: 07.06.2018

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN

 

    2018–2019 Eğitim–Öğretim Yılı Güz Yarıyılında “Artvin Çoruh Üniversitesi Lisansüstü Eğitim – Öğretim ve Sınav Yönetmeliği”’nin 5. ve 6. maddeleri uyarınca, Enstitümüz lisansüstü programlarına Tezli Yüksek Lisans öğrencisi alınacaktır.

    Ayrıca “Artvin Çoruh Üniversitesi Lisansüstü Eğitim – Öğretim ve Sınav Yönetmeliği”’nin 7. Maddesi uyarınca Tarih Anabilim Dalı Programına Yabancı uyruklu ve 11. Madde Uyarınca da İşletme Anabilim Dalı Programına Yatay geçiş Tezli Yüksek Lisans öğrencisi alınacaktır.

 

Başvuru Bilgileri:

Başvuru Tarihleri

: 02–08 Temmuz 2018

Lisansüstü Öğrenci Kontenjanları

LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ KONTENJAN TABLOSU

Başvuru Yeri ve Şekli

Enstitümüzün WEB (Link başvuru tarihlerinde aktif hale gelecektir.) sayfasından ONLİNE olarak yapılacak olup, sisteme istenilen belgeleri eksiksiz YÜKLEYİNİZ. Sisteme eksik ve yanlış yüklenen belge ve bilgilerden doğacak yükümlülükten aday sorumludur.

Başvuruda istenilen belgelerin onaylı olarak; 11 Temmuz 2018 tarihi mesai bitimine   kadar Enstitümüze teslim edilmesi gerekmektedir. İstenilen belgeleri onaylı olarak bu sürede teslim etmeyen adayların başvuruları değerlendirilmeye ALINMAYACAKTIR.

Başvuruda Bulunamayacaklar ile Halen Bir Lisansüstü programa Kayıtlı Olanlar

20.04.2016 tarih ve 29690 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nin 35. maddesinin 6. bendi: “Tezsiz yüksek lisans programları hariç, aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez.”  hükmü gereği;

Bu durumda olan adayların başvuru YAPMAMASI veya Enstitümüzde kayda hak kazandıkları takdirde, kesin kayda gelmeden önce kayıtlı oldukları lisansüstü programdan KAYITLARINI SİLDİRMELERİ gerekmektedir.

İrtibat Telefonu

: 0 466 / 215 10 00-13 05

Başvuru Yapılabilecek Lisansüstü Programlarımız:

Yüksek Lisans

Tarih

İşletme

 

Türk Dili ve Edebiyatı

Sonuçların İlanı

:  18 Temmuz 2018 –Çarşamba

Asıl Adaylar İçin Kesin Kayıt

:  20–26 Temmuz 2018

Yedek Adaylar İçin Kesin Kayıt

:  30-31 Temmuz 2018

Ders Kayıt Tarihleri

:  17-23 Eylül 2018

 

 

 Tezli Yüksek Lisans Başvuru Sonrası Teslim İçin İstenen Belgeler ve Notlar:

Adayların Başvurusunda;

Adayın Online olarak yaptığı başvuru sonucu yapılan kontrollerden sonra adaya bilgi mesajını takiben (Basvurunuz Onaylandı) sistemden alınacak;

 • Başvurusu onaylanan adayların Lisansüstü Öğrenim Başvuru Formu (son onay sayfasındaki yazdır butonunu tıklayarak alınız) onaylı-imzalı,
 • ALES belgesi
 • Lisans / Tezli Yüksek Lisans diplomasının onaylı sureti,
 • Lisans notlarını ve not ortalamasını gösterir not durum belgesinin onaylı sureti,
 • Kısa özgeçmiş,
 • 1 adet fotoğraf.
 • Bilim Dalı Tercih Formu (Ulaşmak İçin TIKLAYINIZ....)

 

Yatay Geçiş Başvurularında;

 (Tüm formlar http://sbe.artvin.edu.tr  adresindeki; Formlar/Ortak linkinden temin edilebilir)

 

Yabancı Uyruklu Adayların Başvurularında (For Out Of State Residences Applications);

 • Adaylar tarafından doldurularak imzalanmış olan “Graduate School Pre-Application Form For Out Of State Residences” formu,

(The "Graduate School Pre-Application Form For Out Of State Residences" form, completed and signed by the applicants),

 

 • TÖMER Türkçe Dil Sertifikası (varsa) noter onaylı Türkçe kopyası, (TÖMER Turkish Language Certificate (if any) notarized Turkish copy),
   
 • Lisans / Yüksek Lisans diplomasının noter onaylı Türkçe kopyası, (Notarized Turkish copy of the undergraduate / graduate diploma),
   
 • Lisans ve/veya yüksek lisans Not Döküm Belgesi noter onaylı Türkçe kopyası, (A notarized copy of the License and / or Master Notation Document),
   
 • YÖK Denklik Belgesi, (HEC Accreditation Certificate),
   
 • Onaylı öğrenim meşruhatlı giriş vizeli pasaport örneği, (Passport sample with approved entrance visa)
   
  (Pasaport vize tarihi geçmiş veya Türkiye’de kaçak olarak bulunanların başvurusu kabul edilmez – Passport visa expired or not accepted the application of those illegally in Turkey),
 • Bilim Dalı Tercih Formu (Ulaşmak İçin TIKLAYINIZ...) (Science Degree Preference Form (Please click here to reach ...)

 

(Tüm formlar http://sbe.artvin.edu.tr  adresindeki; Formlar/Ortak linkinden temin edilebilir –   All forms are available at http://sbe.artvin.edu.tr; Available from Forms / Partner link)

 

A- Tezli Yüksek Lisans Başvuru Şartları ve Değerlendirme Süreci

Başvuru Şartları

 • İşletme Programı için en az 55 ALES EA puanına sahip olmak. ALES'in geçerlilik süresi 5 yıldır. (Önemli Not: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın 21.06.2018 tarihli yazısı gereği 2013 Sonbahar döneminden itibaren)”, 
 • Tarih ve Türk Dili ve Edebiyatı Programları için en az 55 ALES sözel puanına sahip olmak. ALES'in geçerlilik süresi 5 yıldır. (Önemli Not: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın 21.06.2018 tarihli yazısı gereği 2013 Sonbahar döneminden itibaren)”, 

Tezli Yüksek Lisans Programları İçin değerlendirme:

 • ALES sınav notunun % 60’si + lisans mezuniyet ortalamasının 100’lük sistemdeki karşılığının* % 40’ının toplanarak Yüksek Lisans Giriş Başarı notu hesaplanacaktır.
     *- Not durum belgesinde başarı notunun (AGNO) 100’lük sistemdeki karşılığı belirtilmemişse YÖK dönüşüm tablosu esas alınacaktır.

          Yüksek Lisans Giriş Başarı Notu alt sınırı 60 olacaktır.

          Başvuruda İstenilen belgelerin onaylı olarak; 11 Temmuz 2018 tarihi mesai bitimine kadar Enstitümüze teslim edilmesi gerekmektedir. Başvuruda istenilen belgeleri onaylı olarak bu sürede teslim etmeyen adayların başvuruları değerlendirmeye ALINMAYACAKTIR.

           Anabilim Dallarına kontenjanın üzerinde başvuru olması durumunda kontenjana göre kesin kayıt hakkı kazanan adayların belirlenmesinde Yüksek Lisans Giriş Başarı notu sıralaması esas alınacaktır.

 (Tüm formlar http://www.artvin.edu.tr/sbe adresindeki; Formlar/Ortak linkinden temin edilebilir.

 

B-  Yatay Geçiş Başvuru Şartları ve Değerlendirme Süreci

 • Yatay geçiş başvuruları için;
                        (1) Üniversitedeki aynı enstitünün bir başka anabilim/anasanat dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun eşdeğer enstitüsüne bağlı lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir.     
  Bir öğrencinin yatay geçiş başvurusunun kabul edilebilmesi için;
  a)  Başvuru tarihinde, genel not ortalamasının yüksek lisans için en az 3.00 doktora için en az 3.50 olması,
  b) Devam etmekte olduğu lisansüstü öğretim programı ile geçiş yapacağı program arasında, program adının aynı olmasının yanı sıra, program yeterlilikleri, öğrenme kazanımları ve ders içerikleri açısından en az %70 oranında tutarlılık ve giriş koşulları bakımından uyum olması,
  c) Yatay geçiş başvurularının anabilim/anasanat dalı başkanlığınca önerilmesi ve enstitü yönetim kurulu tarafından onaylanması gerekir.
                        (2) Anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından önerilen yatay geçiş kontenjanları, enstitü kurulunda kesinleştikten sonra ilan edilir.
                        (3) Üniversitenin bir lisansüstü programına yatay geçiş yapmak isteyen öğrenci, devam etmekte olduğu öğretim programını tanıtan ve kayıtlı olduğu derslerden başarı durumunu belirten transkript/not belgelerini dilekçesine ekleyerek, ilanda belirtilen tarihlerde ilgili enstitü müdürlüğüne başvurur.
                        (4) Anabilim/anasanat dalı başkanlığının görüş ve önerileri; enstitü yönetim kurulunda incelenerek, öğrencinin yatay geçiş talebinin uygun olup olmadığı, öğretimin başlama tarihinden önce karara bağlanır. Bu Yönetmelik hükümlerine göre yatay geçişi kabul edilen öğrencinin programa uyumu için alması gerekli görülen derslerin adları, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığından istenir.
                        (5) Tez aşamasında olan öğrenciler, yatay geçiş hakkından yararlanamaz.
                        (6) Tezli ve tezsiz yüksek lisans programları arasında geçiş yapılamaz. (Artvin Çoruh Üniversitesi Lisansüstü Eğitim – Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 11. Maddesi)

 

C-   Yabancı Uyruklu Başvuru Şartları ve Değerlendirme Süreci (Foreign Admission Requirements and Assessment Process)

                 •   Yabancı Uyruklu başvuruları için (For foreign applicants); Kendi imkânlarıyla lisansüstü öğrenim görmek isteyen ya da Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinden veya kendi Hükümetinden burslu olduğunu belgeleyerek Enstitümüze lisansüstü öğrenim görmek üzere müracaat eden yabancı uyruklu adaylar, kontenjan dışından ve ayrıca bir sınav yapılmadan ilgili Enstitü Anabilim Dalının (EABD'nın) olumlu görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulu (EYK) Kararı ile lisansüstü programlara öğrenci olarak kabul edilirler.” (Esaslar 3/1) (For foreign students application; "Their opportunities with the post-graduate wanting to see or Government of Turkey or its government from the scholarship that foreign nationals who apply documenting Institute to our graduate to study by candidates, outside the quota and also the relevant institute without an exam Department of (eabd'n's) positive opinion and the Institute of Management (EYK) Decision and are accepted as students to post-graduate programs. "(Principles 3/1),

                 •   Yabancı Uyruklu adaylarda kontenjan dahilinde (Foreign Nationals within the quota); “Türkçe eğitim veren programlara kabul edilen adayların, ilgili EABD Başkanlığının görüşü doğrultusunda, Türkçe yeterliğe sahip olup olmadıkları değerlendirilir. EABD başkanlığınca Türkçe dil yeterliğine sahip bulunan adaylar EYK kararı ile programa kabul edilirler. TÖMER Türkçe Dil Sertifikası olanlar için EABD görüşü aranmaz. Türkçe dil yeterliğine sahip bulunmayan adaylar lisansüstü programa kabul edilmezler.” (Esaslar 3/2) (For foreign applicants, within the quota; "Candidates who are admitted to programs that teach Turkish are evaluated according to the opinion of the relevant EADD Presidency whether they have Turkish language proficiency. Candidates who have the Turkish language qualification under the chairmanship of the EADC are accepted as programa by decision of EYK. TÖMER EABD opinion is not required for those who have Turkish Language Certificate. Candidates who do not have the Turkish language proficiency are not accepted as postgraduate programs. "(Principles 3/2)