Üniversitemiz 2020 Yılı Öğretim Elemanı Norm Kadro Planlaması

31 Aralık 2019, Salı 1641

 

“DEVLET YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖĞRETİM ELEMANI NORM KADROLARININ BELİRLENMESİNE VE KULLANILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK” in Norm Kadroların Belirlenmesi başlıklı 4. Maddesinin 8. Fıkrasında; “ Yükseköğretim kurumları, bu maddenin ikinci, dördüncü, beşinci ve altıncı fıkraları çerçevesinde yapacakları norm kadro planlamalarını Senato kararıyla birlikte her yıl Aralık ayı içinde Yükseköğretim Kuruluna gönderir ve kendi internet sitesinde yayınlar” hükmü bulunmaktadır.

İlgili Yönetmeliğin Norm Kadroların Kullanılması başlığının 5. Maddesinin 6. Fıkrasında; “Cumhurbaşkanı kararıyla her yıl ilgili yükseköğretim kurumu için belirlenen atama sayısına göre  kadroların birimlere tahsisi, ilgili anabilim/anasanat dalı ve/veya bölüm kurulunun talebi ve ilgili birim kurulunun gerekçeli teklifi ile Senato tarafından yapılır” hükmü gereğince açıktan ve naklen atama izni sayısı Cumhurbaşkanlığınca belirlendikten sonra planlama dahilinde bu sayı esas alınarak ilan ve atama işlemleri yapılacaktır.

 

Üniversitemiz 2020 Yılı Öğretim Elemanı Norm Kadro Planlaması