Artvin Çoruh Üniversitesi

Doğal Afetler Uygulama ve Araştırma Merkezi

 
Merkezin Amacı
 
Doğal Afetler Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin amacı; Üniversitenin ilgili akademik birimlerinin işbirliği ile disiplinler arası bir konu olan doğal afetlerle ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel temele dayalı araştırma ve uygulamalar yapmak ve yayım faaliyetlerinde bulunmaktır.
 
Merkezin Faaliyet Alanları
 
Doğal Afetler Uygulama ve Araştırma Merkezi, amacını gerçekleştirmek üzere aşağıda belirtilen faaliyetlerde bulunur:
 
1) Ulusal ve uluslararası düzeylerde bilimsel araştırma projeleri hazırlamak, bu projeleri gerçekleştirmek üzere çalışma grupları oluşturmak.
 
2) Yurt içi ve yurt dışındaki bilimsel çalışma ve projeleri desteklemek.
 
3) Yurt içi ve yurt dışında faaliyet gösteren özel ve resmi kurumlar ile bilimsel işbirliği yapmak, bu kurumlarla ortak projeler yürütmek.
 
4) Kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlara danışmanlık yapmak ve bu kurumlarla uygulamalı çalışmalar yapmak.
 
5) Çalışmalarını daha ileri düzeye çıkarabilmek için ulusal ve uluslararası kongre, konferans, sempozyum, seminer, panel, kurs ve benzeri bilimsel etkinlikler düzenlemek ve bu tür etkinliklere katılmak.
 
6) Doğal afet bölgelerinde gözlenen afetlerle ilgili arazi incelemeleri yapmak ve yaptırtmak, afetlere ilişkin bilimsel çalışmaları afet senaryoları üreterek gerçekleştirmek.
 
7) Araştırma ve uygulama çalışmaları sonunda elde edilen bilimsel ve teknik bulguları ve verileri rapor, kitap, makale ve benzeri yayımlarla duyurmak, ulusal ve uluslararası platformlarda tartışmaya açmak ve kesinleşen sonuçları devletin ilgili birimlerine sunmak.
 
8) Afet ve acil durum yönetiminde hayati önem taşıyan ve ilgili kurumlar arasında veri ve servislerin paylaşılmasına olanak tanıyan Konumsal Veri Altyapıları (KVA) ile ilgili çalışmalar yapmak.