7143 Sayılı Af Kanunu Duyurusu

01 Eylül 2018, Cumartesi 357

-18.05.2018 tarih ve 30425 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'na 7143 sayılı kanunla eklenen geçici 78 nci madde gereğince af kanunundan yararlanmak isteyen adayların, en geç 18 Eylül 2018 tarihi mesai bitimine kadar ilgili Enstitü/Fakülte/Meslek Yüksekokuluna aşağıda belirtilen dilekçe doldurularak, başvuru için gerekli belgeler ile birlikte şahsen veya posta* yoluyla başvuru yapabileceklerdir.

 

* E-posta yoluyla başvuru kabul edilmemektedir.

 

-Bu Kanun maddesinin yürürlüğe girdiği tarihte askerlik görevini yapmakta olanlar terhislerini takip eden 2 ay içinde ilişiğinin kesildiği birime başvurmaları halinde bu maddede belirtilen haklardan yararlanabileceklerdir.

 

-7143 Sayılı Kanundan yararlanarak kayıt yaptıran öğrencilerden, işi veya ikameti nedeniyle Üniversitemize yatay geçiş yapmak isteyenler ilgili Enstitü/Fakülte/Meslek Yüksekokuluna aşağıda belirtilen dilekçe doldurularak, şahsen başvuru yapmaları gerekmektedir.

 

Kaydı Silinen veya Kendi İsteği İle Kayıt Sildiren Öğrencilerden İstenecek Belgeler;

  1. Başvuru Dilekçesi ( Başvuru dilekçesi için TIKLAYINIZ )

  2. Adli Sicil Kaydı (e-devlet üzerinden alınabilir.)

 

Üniversitemize Kayıt Hakkı Kazandığı Halde Kayıt Yaptırmayan Öğrencilerden İstenecek Belgeler;

  1. Başvuru Dilekçesi ( Başvuru dilekçesi için TIKLAYINIZ )

  2. Adli Sicil Kaydı (e-devlet üzerinden alınabilir.)

  3. ÖSYM sınav sonuç belgesi,

 

7143 sayılı Kanun ile Kayıt Yaptıran Öğrencilerden, Üniversitemize yatay geçiş yapmak isteyenler İçin;

       1. Başvuru Dilekçesi ( Başvuru dilekçesi için TIKLAYINIZ )

       2. İşi veya İkametini gösteren belge,

       3. Öğrenci Belgesi,

       4. Transkript,

       5. Ders İçerikleri.

 

İlgili Kanun Maddesi:

"GEÇİCİ MADDE 78- Yükseköğretim kurumlarında hazırlık dâhil bütün sınıflarda intibak, önlisans, lisans tamamlama, lisans, lisansüstü öğrenimi gören öğrencilerden bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar, kendi isteğiyle ilişikleri kesilenler dâhil, terör suçundan hüküm giyenler ile terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı nedeniyle ilişiği kesilenler hariç, her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilenler ile bir programı kazandıkları halde kayıt yaptırmayanlar bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren dört ay içinde ilişiklerinin kesildiği yükseköğretim kurumuna başvuruda bulunmaları şartıyla bu Kanunun 44 üncü maddesinde belirtilen esaslara göre 2018-­2019 eğitim-öğretim yılında öğrenimlerine başlayabilirler.

Müracaat süresi içinde askerlik zamanı gelmiş olanların askerlikleri tecil edilmiş sayılır. Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte askerlik görevini yapmakta olanlar terhislerini takip eden 2 ay içinde ilgili yükseköğretim kurumuna başvurmaları halinde bu maddede belirtilen haklardan yararlandırılır.

Bu maddede yer alan hükümlerden yararlanarak ayrıldığı yükseköğretim kurumuna kayıt yaptırıp işi veya ikametinin başka bir ilde bulunduğunu belgeleyenler, üniversiteye giriş yılı itibarıyla geçmek istediği üniversitenin taban puanını sağlamaları ve ikamet ettikleri ildeki yükseköğretim kurumlarının senatolarının da uygun görmesi halinde, senatolar tarafından belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde ikamet ettikleri ildeki üniversitelerdeki eşdeğer diploma programlarına yatay geçiş yapabilirler.

Bu maddeden yararlanıp bir yükseköğretim kurumunda öğrenci statüsü kazananlar başvurmaları halinde Anadolu Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi bünyesindeki açık öğretim önlisans veya lisans düzeyindeki eşdeğer bölümlere yatay geçiş yapabilirler. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Yükseköğretim Kurulu yetkilidir…”

 

 

Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığınca öğrenci affına ilişkin belirlenen 7143 Sayılı Kanunun Uygulama İlkelerini görmek için tıklayınız...