FBE 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Lisansüstü Öğrenci Alımı

31 Aralık 2019, Salı 6900

İ.T. : 31.12.2019

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜ MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN

 

2019 – 2020 Eğitim – Öğretim yılı bahar yarıyılında “Artvin Çoruh Üniversitesi Lisansüstü Eğitim – Öğretim ve Sınav Yönetmeliği”’nin 5. ve 6. maddeleri uyarınca, Enstitümüz lisansüstü programlarına Doktora ve Tezli Yüksek Lisans öğrencisi alınacaktır. Ayrıca aynı yönetmeliğin 11. maddesi uyarınca da yatay geçiş yoluyla ilgili Anabilim Dallarına öğrenci kabul edilecektir.

Lisansüstü öğrenci kontenjan tablosu, başvurularla ilgili genel bilgiler, Form-55 ve Online başvuru aşağıdaki linkte sunulmuştur.

Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Online Başvuru Sonrası Teslim İçin İstenen Belgeler ve Notlar:

Adayların Başvurusu Sonucuna Göre;

Adayın Online olarak yaptığı başvuru sonucu yapılan kontrollerden sonra adaya bilgi mesajını takiben (Başvurunuz Onaylandı) sistemden alınacak;

(1) Başvurusu onaylanan adayların Lisansüstü Öğrenim Başvuru Formu (son onay sayfasındaki YAZDIR butonunu tıklayarak alınız),

(2) Aday Bilim Dalı Tercih Formu (Form-55’e yukarıdaki linkten ulaşabilirsiniz) onaylı-imzalı,

(3) ALES belgesinin onaylı sureti,

(4) Lisans/Tezli Yüksek Lisans diplomasının onaylı sureti,

(5) Lisans notlarını ve not ortalamasını gösterir not durum belgesinin onaylı sureti,

(6) Doktora için Yabancı Dil belgesinin onaylı sureti,

(7) Kısa özgeçmiş,

(8) 1 adet fotoğraf.

ÖNEMLİ NOT:  Başvuruda istenilen belgeler ile Aday Bilim Dalı Tercih Formları(Form-55)’nın onaylı olarak; 04 Şubat 2020 tarihi mesai bitimine kadar Enstitümüze teslim edilmesi gerekmektedir. (The documents requested for application and approved forms of scientific program preference are to be delivered to the Institution until the end of the working day on 04 February 2020) Başvuruda istenilen belgeleri onaylı olarak bu sürede teslim etmeyen adayların başvuruları değerlendirilmeye ALINMAYACAKTIR. (Applications made by candidates who do not deliver the approved form of documents will not be assessed.),

 

A- Tezli Yüksek Lisans Başvuru Şartları ve Değerlendirme Süreci

Başvuru Şartları

(1) En az 55 ALES sayısal puanına sahip olmak.  Harita Mühendisliği tezli yüksek lisans programı için en az 60 ALES sayısal puanına sahip olmak.

(2) Harita Mühendisliği ve Peyzaj Mimarlığı tezli yüksek lisans programları için Lisans en az 2,20/4,0 (58,00/100) mezuniyet ortalamasına sahip olmak.

(ALES'in geçerlilik süresi 5 yıldır. 27.09.2017 tarih ve 30193 sayılı Resmi Gazete ve Danıştay kararıyla 2015 İlkbahar döneminden itibaren),

Değerlendirme Süreci

Tezli yüksek lisans programları için değerlendirme:

(1) ALES sınav notunun % 50’si + lisans mezuniyet ortalamasının 100’lük sistemdeki karşılığının* % 50’sinin toplanarak,

(2) Yüksek Lisans Giriş Başarı notu hesaplanacaktır.

*- Not durum belgesinde başarı notunun (AGNO) 100’lük sistemdeki karşılığı belirtilmemişse YÖK dönüşüm tablosu esas alınacaktır.

(3) Tezli yüksek lisans başvurularında Giriş Başarı Notu alt sınırı 60’dır.

Anabilim Dallarına kontenjanın üzerinde başvuru olması durumunda kontenjana göre kesin kayıt hakkı kazanan adayların belirlenmesinde Yüksek Lisans Giriş Başarı notu sıralaması esas alınacaktır.

 

B- Doktora Başvuru Şartları ve Değerlendirme Süreci

Başvuru Şartları

(1) Lisans ya da Tezli Yüksek Lisansı tamamlamış olmak, "Doktora programına başvurabilmek için adayların bir lisans veya tezli yüksek lisans diplomasına... sahip olmaları gerekir" (6 Şubat 2016 tarihli ve 28551 sayılı Resmi Gazete). (Bu tarihten önce kayıt yaptıran Tezsiz Yüksek Lisans veya mezun olan Tezsiz Yüksek Lisans öğrencilerini kapsamaz.)

(2) Yüksek Lisans derecesi ile başvuranlarda en az 55 ALES sayısal puanına,  Lisans derecesi ile başvuranlarda ise en az 80 ALES sayısal puanına sahip olmalarına,  (ALES'in geçerlilik süresi 5 yıldır. 27.09.2017 tarih ve 30193 sayılı Resmi Gazete- ve Danıştay kararıyla 2015 İlkbahar döneminden itibaren), 

(3) Lisans derecesi ile başvuranlarda lisans mezuniyet not ortalamasının 4 üzerinden en az 3 veya muadili bir puana sahip olmalarına*;

*- Not durum belgesinde başarı notunun (AGNO) 100’lük sistemdeki karşılığı belirtilmemişse YÖK dönüşüm tablosu esas alınacaktır.

(4) Doktora programına başvuracak olan adayların İngilizce dilinden YDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olmalarına, (Yabancı Dil Sınavının geçerlilik süresi 5 yıldır. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın 07.06.2016 tarih ve 199-34014 sayılı yazısı ile 2015 İlkbahar döneminden itibaren).

Değerlendirme Süreci

(1) Doktora programları için değerlendirme: ALES sınav notunun % 50’si + lisans mezuniyet ortalamasının 100’lük sistemdeki karşılığının* % 50’sinin toplanarak Doktora Giriş Başarı notu hesaplanacaktır.

*- Not durum belgesinde başarı notunun (AGNO) 100’lük sistemdeki karşılığı belirtilmemişse YÖK dönüşüm tablosu esas alınacaktır.

(2) Doktora giriş başarı notu alt sınırı 65 olacaktır.

Anabilim Dallarına kontenjanın üzerinde başvuru olması durumunda kontenjana göre kesin kayıt hakkı kazanan adayların belirlenmesinde Doktora Giriş Başarı notu sıralaması esas alınacaktır.

 

C- Yatay Geçiş Başvurularında;

Yatay geçiş yapacaklar için başvurular belirtilen tarihlerde Yatay Geçiş Başvuru Dilekçesi (Form-54) ve dilekçede belirtilen eklerle şahsen Enstitüye yapılacaktır.

D- Yatay Geçiş Başvuru Şartları ve Değerlendirme Süreci

(1) Bir öğrencinin yatay geçiş başvurusunun kabul edilebilmesi için;

      a) Başvuru tarihinde, genel not ortalamasının yüksek lisans için en az 3,0, doktora için en az 3,5 olması,

   b) Devam etmekte olduğu lisansüstü öğretim programı ile geçiş yapacağı program arasında, program adının aynı olmasının yanı sıra program yeterlikleri, öğrenme kazanımları ve ders içerikleri açısından en az %70 oranında tutarlılık ve giriş koşulları bakımından uyum olması,

      c) Yatay geçiş başvurularının anabilim/anasanat dalı başkanlığınca değerlendirilmesi ve EYK tarafından onaylanması, gerekir.

(2) Anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından önerilen yatay geçiş kontenjanları, enstitü kurulunda kesinleştikten sonra ilan edilir.

(3) Üniversitenin bir lisansüstü programına yatay geçiş yapmak isteyen öğrenci, devam etmekte olduğu öğretim programını tanıtan ve kayıtlı olduğu derslerden başarı durumunu belirten transkript/not belgelerini dilekçesine ekleyerek, ilanda belirtilen tarihlerde ilgili enstitü müdürlüğüne başvurur.

(4) Anabilim/anasanat dalı başkanlığının görüş ve önerileri EYK’da incelenerek, öğrencinin yatay geçiş talebinin uygun olup olmadığı, öğretimin başlama tarihinden önce karara bağlanır. Bu Yönetmelik hükümlerine göre yatay geçişi kabul edilen öğrencinin programa uyumu için alması gerekli görülen derslerin adları, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığından istenir.

(5) Tez aşamasında olan öğrenciler, yatay geçiş hakkından yararlanamaz.

(6) Tezli ve tezsiz yüksek lisans programları arasında geçiş yapılamaz.

Anabilim Dalına kontenjanın üzerinde başvuru olması durumunda Yüksek Lisans ve Doktora Giriş Başarı Notu sıralaması esas alınacaktır.

 

E- Yabancı Uyruklu Adayların Başvurularında (For International Student Applications);

(1) Adaylar tarafından doldurularak imzalanmış olan başvuru formu, (son onay sayfasındaki YAZDIR butonunu tıklayarak alınız) (Hard Copy of application form filled in and signed by applicants)

(2) Aday Bilim Dalı Tercih Formu onaylı-imzalı, (Form of scientific program preference filled in and signed by applicants)

(3) TÖMER Türkçe Dil Sertifikası noter onaylı Türkçe kopyası, dil sertifikası olmayan adayların Türkçe Dil yeterlilikleri ilgili Anabilim Dalı Başkanının görüşüyle belirlenecektir. (Notarized Turkish copy of TÖMER Turkish Language Certificate, Turkish language proficiency of candidates who do not have language certificate will be determined with the opinion of the head of the relevant department),

(4) Lisans/Yüksek Lisans diplomasının noter onaylı Türkçe kopyası, (Undergraduate and/or Graduate Program Degree and its notarised Turkish copy),

(5) Lisans ve/veya yüksek lisans Not Döküm Belgesi noter onaylı Türkçe kopyası, (Undergraduate and/or Graduate Program Transcript and its notarised Turkish copy),

(6) YÖK Okul Tanıma Belgesi, (The council of higher education equivalence certificate),

(7) Onaylı pasaport örneği, (Certified passport sample), (Pasaport vize tarihi geçmiş veya Türkiye’de kaçak olarak bulunanların başvurusu kabul edilmez. Applications made by students whose passport visa period is expired or who live in Turkey illegally are invalid)

 

NOT(Note):

  • Başvuru evrakları iade edilmeyecektir.

    (Application documents will not be given back)

    (Assessment results and required documents for final registration will be announced from http://www.artvin.edu.tr/fbe )         

 

 

(Tüm formlar http://www.artvin.edu.tr/fbe adresindeki; Formlar/Ortak linkinden temin edilebilir.–All forms can be found in http://www.artvin.edu.tr/fbe  under the “Forms” tab.)