Fen Bilimleri Enstitüsü 2019-2020 Güz Yarıyılı Lisansüstü Öğrenci Alımı

22 Ağustos 2019, Perşembe 6546

 

                                                                                                                                                                                                                                                                 İ.T. : 22.08.2019

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

 

         2019 – 2020 Eğitim – Öğretim yılı güz yarıyılında “Artvin Çoruh Üniversitesi Lisansüstü Eğitim – Öğretim ve Sınav Yönetmeliği”’nin 5. ve 6.

maddeleri uyarınca, Enstitümüz lisansüstü programlarına Doktora ve Tezli Yüksek Lisans öğrencisi alınacaktır. Ayrıca aynı yönetmeliğin 7.

maddesi ile “Artvin Çoruh Üniversitesi'nde Lisansüstü Öğrenim Görmek Üzere Başvuran Yabancı Uyruklu Adaylara İlişkin Esasları” uyarınca yabancı

uyruklu, 11. maddesi uyarınca da yatay geçiş yoluyla ilgili Anabilim Dallarına öğrenci kabul edilecektir.

              Başvurularla ilgili genel bilgiler aşağıda sunulmuştur.

Başvuru Bilgileri (Application Information):

Başvuru Tarihleri (Application Dates)    

     : 29 Ağustos - 05 Eylül 2019

Öğrenci Kontenjanları (Student Quotas)

     : LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ KONTANJAN TABLOSU                                                                                     (Graduate Students Quato Table)

Başvuru Yeri ve Şekli

(Application Requirements)

   Başvurular tüm adaylar tarafından (Yabancı Uyruklu dahil) Enstitümüzün WEB (Link başvuru tarihlerinde aktif hale gelecektir) sayfasından ONLİNE olarak yapılacaktır. (Applications will be made online by all candidates including foreign  students from website of the institute. (Link will become active on application deadlines.)

        Sisteme istenilen belgeler eksiksiz YÜKLENMELİDİR.

             (The requested documents must be completely loaded into the system.)                                                                         Sisteme eksik ve yanlış yüklenen belge ve bilgilerden doğacak yükümlülükten aday sorumlu olup, belgeleri eksik ve/veya yanlış yükleyen adayların başvuruları kabul EDİLMEYECEKTİR.

      (The candidate is responsible for liability arising from incomplete and incorrectly loaded documents and information in the system.  And the documents which are missing or incorrectly loading by the candidates will not be accepted.)

  Başvuruda istenilen belgeler ile Aday Bilim Dalı Tercih Formlarının onaylı olarak; 10 Eylül 2019 tarihi mesai bitimine kadar Enstitümüze teslim edilmesi gerekmektedir.

     (The documents requested for application and approved forms of scientific program preference are to be delivered to the Institution until the end of the working day on 10.09.2019)

Başvuruda istenilen belgeleri onaylı olarak bu sürede teslim etmeyen adayların başvuruları değerlendirilmeye ALINMAYACAKTIR.

(Applications made by candidates who do not deliver the approved form of documents will not be assessed.)

   Yatay geçiş yapacak lisansüstü öğrenciler başvurularını Enstitüye şahsen yapacaklardır.

Başvuruda Bulunamayacaklar                  ile Halen Bir              Lisansüstü programa                  Kayıtlı Olanlar

(Students who will not apply and the students enrolled in a graduate program)

02.05.2017 tarih ve 30054 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Artvin Çoruh Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 48. maddesinin 1. bendi: “Tezsiz yüksek lisans programları hariç, aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez.” hükmü gereği;

Bu durumda olan adayların başvuru YAPMAMASI veya Enstitümüzde kayda hak kazandıkları takdirde, kesin kayda gelmeden önce kayıtlı oldukları lisansüstü programdan KAYITLARINI SİLDİRMELERİ gerekmektedir.

İrtibat Telefonu                           (Contact Phone Number)

: 0 466 215 10 00/1702 – 0 466 215 10 30

Başvuru Yapılabilecek Lisansüstü Programlarımız (Graduate Programs for Application):

Doktora (PhD Program)  Orman Mühendisliği (Forest Engineering)

 

  Yüksek Lisans (Master Program) Biyoloji (Biology)
Doğal Kaynak Yönetimi (Natural Resources Management) Öğrenim Dili İngilizcedir (Language of Instruction is English)
Harita Mühendisliği (Geomatics Engineering)
Orman Endüstri Mühendisliği (Forest Industrial Engineering)
Orman Mühendisliği (Forest Engineering)
Peyzaj Mimarlığı (Landscape Architecture) Eğitim Arhavi ilçesinde yapılacaktır

 

 

 

Sonuçların İlanı                                     (Announcement of results)

  : 18.09.2019  

Kesin Kayıtlar

(Exact Registrations)

   : 23 - 27.09.2019 

Yedek Adayların Kesin Kayıtları 

(Exact Registrations for Reserve Canditates)

   : 30.09- 01.10.2019 (Başarı sıralamasına göre yedek adaylara bilgi verilecektir.)

Ders Kayıtları                                            (Course Registration)

  : 23 - 27.09.2019

 

Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Online Başvuru Sonrası Teslim İçin İstenen Belgeler ve Notlar:

Adayların Başvurusu Sonucuna Göre;

Adayın Online olarak yaptığı BAŞVURU sonucu yapılan kontrollerden sonra adaya bilgi mesajını takiben (Basvurunuz Onaylandı) sistemden alınacak;

 • Başvurusu onaylanan adayların Lisansüstü Öğrenim Başvuru Formu (son onay sayfasındaki YAZDIR butonunu tıklayarak alınız),
 • Aday Bilim Dalı Tercih Formu onaylı-imzalı,
 • ALES belgesinin onaylı sureti,
 • Lisans / Tezli Yüksek Lisans diplomasının onaylı sureti,
 • Lisans notlarını ve not ortalamasını gösterir not durum belgesinin onaylı sureti,
 • Doktora için Yabancı Dil belgesinin onaylı sureti,
 • Kısa özgeçmiş,
 • 1 adet fotoğraf.

Yatay Geçiş Başvurularında;

•        Yatay geçiş yapacaklar için başvurular belirtilen tarihlerde Yatay Geçiş Başvuru Dilekçesi ve dilekçede belirtilen eklerle şahsen Enstitüye yapılacaktır.

           (Tüm formlar http://www.artvin.edu.tr/fbe adresindeki; Formlar linkinden temin edilebilir. – All forms can be found in http://www.artvin.edu.tr/fbe under the “Forms” tab.)

ÖNEMLİ NOT:  Başvuruda istenilen belgeler ile Aday Bilim Dalı Tercih Formlarının onaylı olarak; 10.09.2019 tarihi mesai bitimine kadar elden veya posta ile Enstitümüze teslim edilmesi gerekmektedir. (The documents requested for application and approved forms of scientific program preference are to be delivered to the Institution until the end of the working day on 10.09.2019) Başvuruda istenilen belgeleri onaylı olarak bu sürede teslim etmeyen adayların başvuruları değerlendirilmeye ALINMAYACAKTIR. (Applications made by candidates who do not deliver the approved form of documents will not be assessed.),

 

         A. Tezli Yüksek Lisans Başvuru Şartları ve Değerlendirme Süreci

Başvuru Şartları

 • En az 55 ALES sayısal puanına sahip olmak.  Harita Mühendisliği tezli yüksek lisans programı için en az 60 ALES sayısal puanına sahip olmak.
 • Harita Mühendisliği tezli yüksek lisans programı ve Peyzaj Mimarlığı Tezli Yüksek Lisans programı için Lisans en az 2,20/4,0 (58,00/100) mezuniyet ortalamasına sahip olmak.

      ALES'in geçerlilik süresi 5 yıldır. (27.09.2017 tarih ve 30193 sayılı Resmi Gazete-Önemli Not: Danıştay kararıyla 2014 Sonbahar döneminden itibaren),

 

Değerlendirme Süreci

 • Tezli yüksek lisans programları için değerlendirme:
 • ALES puanının %50’si ve lisans not ortalamasının (100lük sistemdeki karşılığı) %50’si alınarak elde edilen toplam Yüksek Lisans Giriş Başarı notu hesaplanacaktır.

*- Not durum belgesinde başarı notunun (AGNO) 100’lük sistemdeki karşılığı belirtilmemişse YÖK dönüşüm tablosu esas alınacaktır.

 • Tezli yüksek lisans başvurularında Giriş Başarı Notu alt sınırı 60’dır.

Anabilim Dallarına kontenjanın üzerinde başvuru olması durumunda kontenjana göre kesin kayıt hakkı kazanan adayların belirlenmesinde Yüksek Lisans Giriş Başarı notu sıralaması esas alınacaktır.

            B. Doktora Başvuru Şartları ve Değerlendirme Süreci

Başvuru Şartları

 • Lisans ya da Tezli Yüksek Lisansı tamamlamış olmak, "Doktora programına başvurabilmek için adayların bir lisans veya tezli yüksek lisans diplomasına... sahip olmaları gerekir"(6 Şubat 2016 tarihli ve 28551 sayılı Resmi Gazete). (Bu tarihten önce kayıt yaptıran Tezsiz Yüksek Lisans veya mezun olan Tezsiz Yüksek Lisans öğrencilerini kapsamaz.)
 • Yüksek Lisans derecesi ile başvuranlarda en az 55 ALES sayısal puanına,  Lisans derecesi ile başvuranlarda ise en az 80 ALES sayısal puanına sahip olmalarına, ALES'in geçerlilik süresi 5 yıldır (27.09.2017 tarih ve 30193 sayılıResmi Gazete-Önemli Not: Danıştay kararıyla 2014 Sonbahar döneminden itibaren), 
 • Lisans derecesi ile başvuranlarda lisans mezuniyet not ortalamasının 4 üzerinden en az 3 veya muadili bir puana sahip olmalarına*;

       *- Not durum belgesinde başarı notunun (AGNO) 100’lük sistemdeki karşılığı belirtilmemişse YÖK dönüşüm tablosu esas alınacaktır.

 • Doktora programına başvuracak olan adayların İngilizce dilinden YDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olmalarına, Yabancı Dil Sınavının geçerlilik süresi 5 yıl (Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın 07.06.2016 tarih ve 199-34014 sayılı yazısı).

Değerlendirme Süreci

 • Doktora programları için değerlendirme: ALES sınav notunun % 50’si + lisans mezuniyet ortalamasının 100’lük sistemdeki karşılığının* % 50’sinin toplanarak Doktora Giriş Başarı notu hesaplanacaktır.

          *- Not durum belgesinde başarı notunun (AGNO) 100’lük sistemdeki karşılığı belirtilmemişse YÖK dönüşüm tablosu esas alınacaktır.

 • Doktora giriş başarı notu alt sınırı 65 olacaktır.

Anabilim Dallarına kontenjanın üzerinde başvuru olması durumunda kontenjana göre kesin kayıt hakkı kazanan adayların belirlenmesinde Doktora Giriş Başarı notu sıralaması esas alınacaktır.

 

        C.Yatay Geçiş Başvuru Şartları ve Değerlendirme Süreci

(1) Bir öğrencinin yatay geçiş başvurusunun kabul edilebilmesi için;

a) Başvuru tarihinde, genel not ortalamasının yüksek lisans için en az 3,0, doktora için en az 3,5 olması,

b) Devam etmekte olduğu lisansüstü öğretim programı ile geçiş yapacağı program arasında, program adının aynı olmasının yanı sıra program yeterlikleri, öğrenme kazanımları ve ders içerikleri açısından en az %70 oranında tutarlılık ve giriş koşulları bakımından uyum olması,

c) Yatay geçiş başvurularının anabilim/anasanat dalı başkanlığınca değerlendirilmesi ve EYK tarafından onaylanması, gerekir.

 (2) Anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından önerilen yatay geçiş kontenjanları, enstitü kurulunda kesinleştikten sonra ilan edilir.

 (3) Üniversitenin bir lisansüstü programına yatay geçiş yapmak isteyen öğrenci, devam etmekte olduğu öğretim programını tanıtan ve kayıtlı olduğu derslerden başarı durumunu belirten transkript/not belgelerini dilekçesine ekleyerek, ilanda belirtilen tarihlerde ilgili enstitü müdürlüğüne başvurur.

(4) Anabilim/anasanat dalı başkanlığının görüş ve önerileri EYK’da incelenerek, öğrencinin yatay geçiş talebinin uygun olup olmadığı, öğretimin başlama tarihinden önce karara bağlanır. Bu Yönetmelik hükümlerine göre yatay geçişi kabul edilen öğrencinin programa uyumu için alması gerekli görülen derslerin adları, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığından istenir.

 (5) Tez aşamasında olan öğrenciler, yatay geçiş hakkından yararlanamaz.

 (6) Tezli ve tezsiz yüksek lisans programları arasında geçiş yapılamaz.

Anabilim Dalına kontenjanın üzerinde başvuru olması durumunda Yüksek Lisans ve Doktora Giriş Başarı Notu sıralaması esas alınacaktır.

          D. Yabancı Uyruklu Adayların BAŞVURU 'larında (For International Student Applications);

 • Adaylar tarafından doldurularak imzalanmış olan başvuru formu, (son onay sayfasındaki YAZDIR butonunu tıklayarak alınız) (Hard Copy of application form filled in and signed by applicants)
 • Aday Bilim Dalı Tercih Formu onaylı-imzalı, (Form of scientific program preference filled in and signed by applicants)
 • TÖMER Türkçe Dil Sertifikası noter onaylı Türkçe kopyası, dil sertifikası olmayan adayların Türkçe Dil yeterlilikleri ilgili Anabilim Dalı Başkanının görüşüyle belirlenecektir. (Notarized Turkish copy of TÖMER Turkish Language Certificate, Turkish language proficiency of candidates who do not have language certificate will be determined with the opinion of the head of the relevant department),
 • Lisans / Yüksek Lisans diplomasının noter onaylı Türkçe kopyası, (Undergraduate and/or Graduate Program Degree and its notarised Turkish copy),
 • Lisans ve/veya yüksek lisans Not Döküm Belgesi noter onaylı Türkçe kopyası, (Undergraduate and/or Graduate Program Transcript and its notarised Turkish copy),
 • YÖK Okul Tanıma Belgesi, (The council of higher education equivalence certificate),
 • Onaylı pasaport örneği, (Certified passport sample), (Pasaport vize tarihi geçmiş veya Türkiye’de kaçak olarak bulunanların başvurusu kabul edilmez. – Applications made by students whose passport visa period is expired or who live in Turkey illegally are invalid)

NOT(Note):

 • Başvuru evrakları iade edilmeyecektir. (Application documents will not be given back)
 • Değerlendirme sonuçları ile kesin kayıt için istenen belgeler daha sonra http://www.artvin.edu.tr/fbe adresinden duyurulacaktır. (Assessment results and required documents for final registration will be announced from http://www.artvin.edu.tr/fbe)