Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Öğrenci Alımı

07 Haziran 2018, Perşembe 14043

                                                                                                                                                                                              İ.T. : 07.06.2018

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN

 

         2018 – 2019 Eğitim – Öğretim yılı güz yarıyılında “Artvin Çoruh Üniversitesi Lisansüstü Eğitim – Öğretim ve Sınav Yönetmeliği”’nin 5. ve 6. maddeleri uyarınca, Enstitümüz lisansüstü programlarına Doktora ve Tezli Yüksek Lisans öğrencisi alınacaktır.

         Ayrıca aynı yönetmeliğin 7. maddesi ile “Artvin Çoruh Üniversitesi'nde Lisansüstü Öğrenim Görmek Üzere Başvuran Yabancı Uyruklu Adaylara İlişkin Esaslarıuyarınca yabancı uyruklu, 11. maddesi uyarınca da yatay geçiş yoluyla ilgili Anabilim Dallarına öğrenci kabul edilecektir. Başvurularla ilgili genel bilgiler aşağıda sunulmuştur.

Başvuru Bilgileri (Application Information):

Başvuru Tarihleri (Application Dates)    

     : 02 - 08.07.2018

Öğrenci Kontenjanları (Student Quotas)

     : LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ KONTANJAN TABLOSU (Graduate Students Quato Table)

Başvuru Yeri ve Şekli

(Application Requirements)

         Başvurular tüm adaylar tarafından (Yabancı Uyruklu dahil) Enstitümüzün WEB (Link başvuru tarihlerinde aktif hale gelecektir) sayfasından ONLİNE olarak yapılacaktır.

                            (Applications will be made online by all candidates including foreign             students from website of the institute. (Link will become active on application deadlines.))

        Sisteme istenilen belgeler eksiksiz YÜKLENMELİDİR.

(The requested documents must be completely loaded into the system.)

                       Sisteme eksik ve yanlış yüklenen belge ve bilgilerden doğacak yükümlülükten aday sorumlu olup, belgeleri eksik ve/veya yanlış yükleyen adayların başvuruları kabul EDİLMEYECEKTİR.

                          (The candidate is responsible for liability arising from incomplete and incorrectly loaded documents and information in the system.  

    And the documents which are missing or incorrectly loading by the candidates will not be accepted.)

  Başvuruda istenilen belgeler ile Aday Bilim Dalı Tercih Formlarının onaylı olarak; 11.07.2018 tarihi mesai bitimine kadar Enstitümüze teslim edilmesi gerekmektedir.

     (The documents requested for application and approved forms of scientific program preference

are to be delivered to the Institution until the end of the working day on 11.07.2018)

Başvuruda istenilen belgeleri onaylı olarak bu sürede teslim etmeyen adayların başvuruları değerlendirilmeye ALINMAYACAKTIR.

(Applications made by candidates who do not deliver the approved form of documents will not be assessed.)

 

   Yatay geçiş yapacak lisansüstü öğrenciler başvurularını Enstitüye şahsen yapacaklardır.

Başvuruda Bulunamayacaklar ile Halen Bir Lisansüstü programa Kayıtlı Olanlar

(Students who will not apply and the students enrolled in a graduate program)

02.05.2017 tarih ve 30054 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Artvin Çoruh Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 48. maddesinin 1. bendi: “Tezsiz yüksek lisans programları hariç, aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez.” hükmü gereği;

Bu durumda olan adayların başvuru YAPMAMASI veya Enstitümüzde kayda hak kazandıkları takdirde, kesin kayda gelmeden önce kayıtlı oldukları lisansüstü programdan KAYITLARINI SİLDİRMELERİ gerekmektedir.

İrtibat Telefonu (Contact Phone Number)

: 0 466 / 215 10 00 – 215 10 30

Başvuru Yapılabilecek Lisansüstü Programlarımız (Graduate Programs for Application):

Doktora (PhD Program)

:  Orman Mühendisliği (Forest Engineering)

Yüksek Lisans (Master Program)

:  Biyoloji (Biology)

:  Orman Endüstri Mühendisliği  (Forest Industrial Engineering) (Ortak Tezli Yüksek Lisans Programı) (Bu programa kesin kayıt yaptıran öğrenciler alacakları zorunlu ders yükünden 1/3 oranında ortak Enstitüden alacaklardır.) (Joint Program for Master with Thesis) (The students enrolled in the program will receive 1/3 of the required course load from the partner institute.)

:  Orman Mühendisliği (Forest Engineering)

:  Peyzaj Mimarlığı (Landscape Architecture) (Ortak Tezli Yüksek Lisans Programı) (Bu programa kesin kayıt yaptıran öğrenciler alacakları zorunlu ders yükünden 1/3 oranında ortak Enstitüden alacaklardır.) (Joint Program for Master with Thesis) (The students enrolled in the program will receive 1/3 of the required course load from the partner institute.)

 

 

Sonuçların İlanı (Announcement of results)

   : 18.07.2018  (Yabancı Uyruklu adaylar ile ilgili YÖK’ten okul tanıma yazısı geldikten sonra 

      yerleştirme sonuçları web sayfamızdan duyurulacaktır.)

   (Placement results of foreign prospective students will be announced on our website after

    receiving "Recognition Letter" taken at Council of Higher Education)

Kesin Kayıtlar

(Exact Registrations)

   : 20 - 26.07.2018 (Yabancı Uyruklu adaylardan yerleşenlerin kesin kayıt tarihleri sonuçların         

      ilanıyla birlikte duyurulacaktır.) (Final registration date of foreign prospective students whose

      applications are admitted will be announced together with the results.)

Yedek Adayların Kesin Kayıtları 

(Exact Registrations for Reserve Canditates)

   : 30 - 31.07.2018 (Başarı sıralamasına göre yedek adaylara bilgi verilecektir.)

Ders Kayıtları (Course Registration)

  : 17 - 23.09.2018

 

Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Online Başvuru Sonrası Teslim İçin İstenen Belgeler ve Notlar:

Adayların Başvurusu Sonucuna Göre;

Adayın Online olarak yaptığı BAŞVURU sonucu yapılan kontrollerden sonra adaya bilgi mesajını takiben (Basvurunuz Onaylandı) sistemden alınacak;

 • Başvurusu onaylanan adayların Lisansüstü Öğrenim Başvuru Formu (son onay sayfasındaki YAZDIR butonunu tıklayarak alınız),
 • Aday Bilim Dalı Tercih Formu onaylı-imzalı,
 • ALES belgesinin onaylı sureti,
 • Lisans / Tezli Yüksek Lisans diplomasının onaylı sureti,
 • Lisans notlarını ve not ortalamasını gösterir not durum belgesinin onaylı sureti,
 • Doktora için Yabancı Dil belgesinin onaylı sureti,
 • Kısa özgeçmiş,
 • 1 adet fotoğraf.

ÖNEMLİ NOT:  Başvuruda istenilen belgeler ile Aday Bilim Dalı Tercih Formlarının onaylı olarak; 11.07.2018 tarihi mesai bitimine kadar elden veya posta ile Enstitümüze teslim edilmesi gerekmektedir. Başvuruda istenilen belgeleri onaylı olarak bu sürede teslim etmeyen adayların başvuruları değerlendirilmeye ALINMAYACAKTIR.

Yatay Geçiş Başvurularında;

•        Yatay geçiş yapacaklar için başvurular belirtilen tarihlerde Yatay Geçiş Başvuru Dilekçesi ve dilekçede belirtilen eklerle şahsen Enstitüye yapılacaktır.

(Tüm formlar http://www.artvin.edu.tr/fbe adresindeki; Formlar linkinden temin edilebilir. – All forms can be found in http://www.artvin.edu.tr/fbe under the “Forms” tab.)

 

Yabancı Uyruklu Adayların BAŞVURU 'larında (For International Student Applications);

 • Adaylar tarafından doldurularak imzalanmış olan başvuru formu, (son onay sayfasındaki YAZDIR butonunu tıklayarak alınız) (Hard Copy of application form filled in and signed by applicants)
 • Aday Bilim Dalı Tercih Formu onaylı-imzalı, (Form of scientific program preference filled in and signed by applicants)
 • TÖMER Türkçe Dil Sertifikası noter onaylı Türkçe kopyası, dil sertifikası olmayan adayların Türkçe Dil yeterlilikleri ilgili Anabilim Dalı Başkanının görüşüyle belirlenecektir. (Notarized Turkish copy of TÖMER Turkish Language Certificate, Turkish language proficiency of candidates who do not have language certificate will be determined with the opinion of the head of the relevant department),
 • Lisans / Yüksek Lisans diplomasının noter onaylı Türkçe kopyası, (Undergraduate and/or Graduate Program Degree and its notarised Turkish copy),
 • Lisans ve/veya yüksek lisans Not Döküm Belgesi noter onaylı Türkçe kopyası, (Undergraduate and/or Graduate Program Transcript and its notarised Turkish copy),
 • YÖK Okul Tanıma Belgesi, (The council of higher education equivalence certificate),
 • Onaylı pasaport örneği, (Certified passport sample), (Pasaport vize tarihi geçmiş veya Türkiye’de kaçak olarak bulunanların başvurusu kabul edilmez. – Applications made by students whose passport visa period is expired or who live in Turkey illegally are invalid)

 

ÖNEMLİ NOT:  Başvuruda istenilen belgeler ile Aday Bilim Dalı Tercih Formlarının onaylı olarak; 11.07.2018 tarihi mesai bitimine kadar elden veya posta ile Enstitümüze teslim edilmesi gerekmektedir. (The documents requested for application and approved forms of scientific program preference are to be delivered to the Institution until the end of the working day on 11.07.2018) Başvuruda istenilen belgeleri onaylı olarak bu sürede teslim etmeyen adayların başvuruları değerlendirilmeye ALINMAYACAKTIR. (Applications made by candidates who do not deliver the approved form of documents will not be assessed.),

 1. Tezli Yüksek Lisans Başvuru Şartları ve Değerlendirme Süreci

Başvuru Şartları

 • En az 55 ALES sayısal puanına sahip olmak.  ALES'in geçerlilik süresi 5 yıldır. (Önemli Not: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın 21.06.2018 tarihli yazısı gereği 2013 Sonbahar döneminden itibaren)”, 

Değerlendirme Süreci

 • Tezli yüksek lisans programları için değerlendirme:

Orman Mühendisliği ve Biyoloji tezli yüksek lisans programları ile Orman Endüstri Mühendisliği ortak tezli yüksek lisans programı için değerlendirme:

ALES sınav notunun % 50’si + lisans mezuniyet ortalamasının 100’lük sistemdeki karşılığının* % 50’sinin toplanarak,

Peyzaj Mimarlığı ortak tezli yüksek lisans programı için değerlendirme: sayısal ALES puanının % 60’ı, 100’lük sistemdeki Lisans mezuniyet notunun % 40’ının toplanarak,

Yüksek Lisans Giriş Başarı notu hesaplanacaktır.

*- Not durum belgesinde başarı notunun (AGNO) 100’lük sistemdeki karşılığı belirtilmemişse YÖK dönüşüm tablosu esas alınacaktır.

 • Tezli yüksek lisans başvurularında Giriş Başarı Notu alt sınırı 60 olup,  ortak tezli yüksek lisans programları için 55 olacaktır.
 • Anabilim Dallarına kontenjanın üzerinde başvuru olması durumunda kontenjana göre kesin kayıt hakkı kazanan adayların belirlenmesinde Yüksek Lisans Giriş Başarı notu sıralaması esas alınacaktır.

 

 1. Doktora Başvuru Şartları ve Değerlendirme Süreci

Başvuru Şartları

 • Lisans ya da Tezli Yüksek Lisansı tamamlamış olmak, "Doktora programına başvurabilmek için adayların bir lisans veya tezli yüksek lisans diplomasına... sahip olmaları gerekir."(6 Şubat 2016 tarihli ve 28551 sayılı Resmi Gazete). (Bu tarihten önce kayıt yaptıran Tezsiz Yüksek Lisans veya mezun olan Tezsiz Yüksek Lisans öğrencilerini kapsamaz.)
 • Yüksek Lisans derecesi ile başvuranlarda en az 55 ALES sayısal puanına,  Lisans derecesi ile başvuranlarda ise en az 80 ALES sayısal puanına sahip olmalarına,  ALES'in geçerlilik süresi 5 yıldır. (Önemli Not: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın 21.06.2018 tarihli yazısı gereği 2013 Sonbahar döneminden itibaren)”, 
 • Lisans derecesi ile başvuranlarda lisans mezuniyet not ortalamasının 4 üzerinden en az 3 veya muadili bir puana sahip olmalarına*;

                      *- Not durum belgesinde başarı notunun (AGNO) 100’lük sistemdeki karşılığı belirtilmemişse YÖK dönüşüm tablosu esas alınacaktır.

 • Doktora programına başvuracak olan adayların İngilizce dilinden YDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olmalarına, Yabancı Dil Sınavının geçerlilik süresi 5 yıl (Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın 07.06.2016 tarih ve 199-34014 sayılı yazısı).

Değerlendirme Süreci

 • Doktora programları için değerlendirme: ALES sınav notunun % 50’si + lisans mezuniyet ortalamasının 100’lük sistemdeki karşılığının* % 50’sinin toplanarak Doktora Giriş Başarı notu hesaplanacaktır.

*- Not durum belgesinde başarı notunun (AGNO) 100’lük sistemdeki karşılığı belirtilmemişse YÖK dönüşüm tablosu esas alınacaktır.

 • Doktora giriş başarı notu alt sınırı 65 olacaktır.
 • Anabilim Dallarına kontenjanın üzerinde başvuru olması durumunda kontenjana göre kesin kayıt hakkı kazanan adayların belirlenmesinde Doktora Giriş Başarı notu sıralaması esas alınacaktır.

 

 1. Yatay Geçiş Başvuru Şartları ve Değerlendirme Süreci

(1) Bir öğrencinin yatay geçiş başvurusunun kabul edilebilmesi için;

      a) Başvuru tarihinde, genel not ortalamasının yüksek lisans için en az 3,0, doktora için en az 3,5 olması,

    b) Devam etmekte olduğu lisansüstü öğretim programı ile geçiş yapacağı program arasında, program adının aynı olmasının yanı sıra program yeterlikleri, öğrenme kazanımları ve ders içerikleri açısından en az %70 oranında tutarlılık ve giriş koşulları bakımından uyum olması,

      c) Yatay geçiş başvurularının anabilim/anasanat dalı başkanlığınca değerlendirilmesi ve EYK tarafından onaylanması, gerekir.

(2) Anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından önerilen yatay geçiş kontenjanları, enstitü kurulunda kesinleştikten sonra ilan edilir.

(3) Üniversitenin bir lisansüstü programına yatay geçiş yapmak isteyen öğrenci, devam etmekte olduğu öğretim programını tanıtan ve kayıtlı olduğu derslerden başarı durumunu belirten transkript/not belgelerini dilekçesine ekleyerek, ilanda belirtilen tarihlerde ilgili enstitü müdürlüğüne başvurur.

(4) Anabilim/anasanat dalı başkanlığının görüş ve önerileri EYK’da incelenerek, öğrencinin yatay geçiş talebinin uygun olup olmadığı, öğretimin başlama tarihinden önce karara bağlanır. Bu Yönetmelik hükümlerine göre yatay geçişi kabul edilen öğrencinin programa uyumu için alması gerekli görülen derslerin adları, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığından istenir.

(5) Tez aşamasında olan öğrenciler, yatay geçiş hakkından yararlanamaz.

(6) Tezli ve tezsiz yüksek lisans programları arasında geçiş yapılamaz.

 • Anabilim Dalına kontenjanın üzerinde başvuru olması durumunda Yüksek Lisans ve Doktora Giriş Başarı Notu sıralaması esas alınacaktır.

 

 1. Yabancı Uyruklu Başvuru Şartları ve Değerlendirme Süreci (Application Requirements and Assessment Process for Foreign Students)

                 •   Yabancı Uyruklu başvuruları için (For foreign students application); Kendi imkânlarıyla lisansüstü öğrenim görmek isteyen ya da Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinden veya kendi Hükümetinden burslu olduğunu belgeleyerek Enstitümüze lisansüstü öğrenim görmek üzere müracaat eden yabancı uyruklu adaylar, kontenjan dışından ve ayrıca bir sınav yapılmadan ilgili Enstitü Anabilim Dalının (EABD'nın) olumlu görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulu (EYK) Kararı ile lisansüstü programlara öğrenci olarak kabul edilirler.” (Esaslar 3/1) (“Applicants who want to study a graduate program with own means or by documenting Turkish Republic Government or their Government’s scholarship and apply to Institute are admitted by Institute Administration’s approval and Administrative Committee of the Institute decision, without quota and any other exam.” – Principles 3/1),

                 •   Yabancı Uyruklu adaylarda kontenjan dahilinde (For foreign applicants, within the quota); “Türkçe eğitim veren programlara kabul edilen adayların, ilgili EABD Başkanlığının görüşü doğrultusunda, Türkçe yeterliğe sahip olup olmadıkları değerlendirilir. EABD başkanlığınca Türkçe dil yeterliğine sahip bulunan adaylar EYK kararı ile programa kabul edilirler. TÖMER Türkçe Dil Sertifikası olanlar için EABD görüşü aranmaz. Türkçe dil yeterliğine sahip bulunmayan adaylar lisansüstü programa kabul edilmezler.” (Esaslar 3/2) (The Deficiency Program can be administered for foreign students who are admitted to graduate program. Applicants who are found sufficient in Turkish language by Instituate Administration, are admitted to program by Administrative Committee of the Institute. For applicants having TÖMER Turkish Language Certificate, opinion of Instituate Administration is not necessary. Applicants who don’t have Turkish language proficiency are not admitted to the program. Principles 3/2)

                 •   Yabancı Uyruklu adayların programa başlama durumu (Program initiation situations of foreign prospective students); Lisansüstü programa kabul edilen yabancı uyruklu öğrenciler için ilgili EABD başkanlığının görüşü doğrultusunda bilimsel hazırlık programı da uygulanabilir. Bilimsel hazırlık programı uygulaması Artvin Çoruh Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’ne göre gerçekleştirilir. (Esaslar 3/3)  (The Deficiency Program can be administered for foreign students who are admitted to graduate program. The Deficiency Program is based on Artvin Çoruh University Academic Rules and Regulations Concerning Graduate Program Education and Examination.Principles 3/3)

                       •   Anabilim Dallarına mevcut kontenjan sayısı üzerinde başvuru olması durumunda adayların belirlenmesindeki sıralama diploma                             notu (gerektiğinde YÖK not dönüşüm tabloları da dikkate alınarak) esas alınarak yapılacaktır. (In case of more                application than quato                       to                      departments, ranking will be done based on diploma grades (when                                 necessary, grade conversion scale of Council of Higher Education will be taken in consideration)

NOT(Note):

 • Başvuru evrakları iade edilmeyecektir.

(Application documents will not be given back)