Ünal ŞAHİN

Dr. Öğr. Üyesi Ünal ŞAHİN

Artvin Çoruh Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Bölümü, İslam Hukuku Ana Bilim Dalı
unalsahin artvin.edu.tr 16151
Ofis 3.Kat No: 15
Telefon
E-Posta unalsahin artvin.edu.tr
Websitesi
Facebook
Twitter
Adres İlahiyat Fakültesi Sundura Mahallesi Lise Caddesi No:79 Hopa / Artvin
Yöksis Profil Sayfası

Akademik Görevler

 1. ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ, TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ, İSLAM HUKUKU ANABİLİM DALI, ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ, 2014 - 2018

Bildiriler

 1. Batumlu Muhacir Bir Âlim: Mehmed Fevzî Efendi ve el-Mecamiʻu’l-Fevziyye İsimli Eserinin Fıkhî Açıdan Analizi

  Yazarlar : ŞAHİN ÜNAL, Yayın Yeri : Artvin ve Çevresinin Manevi Rehberleri, Artvin, 2023 Etkinlik Tarihi : 16.03.2023 -
  Ulusal Tam metin bildiri

Dersler

Akademik Yıl Ders Adı Dili Saati
2023-2024 Öğretmenlik Uygulaması-I Türkçe 2
2023-2024 İslam İbadet Esasları Türkçe 12
2022-2023 İslam İbadet Esasları Türkçe 4
2022-2023 İslam Hukuku-I Türkçe 4

Kitaplar

 1. İlk Dönem Mecelle Şerhlerinden Tafsîl
  ŞAHİN ÜNAL, Yayın Yeri : Kitap Dünyası Yayınları, TÜRKİYE, Türkçe, 2022
  Uluslararası Bilimsel Kitap Tümü

Makaleler

 1. Modern Dönem İspat Vasıtası Olarak Kamera Kayıtları ve Şerʻî Açıdan Değerlendirilmesi

  Yazarlar : ŞAHİN ÜNAL, Yayın Yeri : Dinbilimleri, 2023
  Uluslararası Hakemli ESCI
 2. Mecaz Kavramı Etrafında Oluşan “Mecazın Umûmu”, “Umûmu’l-mecaz” ve “Hakikat ile Mecazın Cemʻi” Istılahlarının Kavramsal Analizi

  Yazarlar : ŞAHİN ÜNAL, Yayın Yeri : Bozok Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (BOZİFDER), 2023
  Uluslararası Hakemli TR DİZİN
 3. Klasik Dönem İstihsān Taksiminin Artırılmasının İmkânı: İstihsān bi’l-İhtiyât Örneği

  Yazarlar : ŞAHİN ÜNAL, Yayın Yeri : Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2023
  Uluslararası Hakemli ESCI
 4. İMAM ZÜFER’İN USÛL DÜŞÜNCESİNE BİR EK: TE’SÎSÜ’N-NAZAR’DA ZİKREDİLEN ASIL’LARINA ZİYADE

  Yazarlar : ŞAHİN ÜNAL, HAÇKALI ABDURRAHMAN, Yayın Yeri : e-Şarkıyat İlmi Araştırmalar Dergisi, 2022
  Uluslararası Hakemli TR DİZİN
 5. Molla Hüseyin b. İskender er-Rûmî’nin el-Cevheratü’l-münîfe fi Şerhi Vasiyyeti Ebî Hanîfe Adlı Eserinin Tahkikli Neşri

  Yazarlar : ŞAHİN ÜNAL, Yayın Yeri : Tahkik İslami İlimler Araştırma ve Neşir Dergisi, 2022
  Uluslararası Hakemli Art Index (Art Research Database, EBSCO)
 6. Fıkıh İlminde Şiirle İstişhâd: el-Mebsût Örneği

  Yazarlar : ŞAHİN ÜNAL, Yayın Yeri : Mütefekkir, 2022
  Uluslararası Hakemli TR DİZİN
 7. Hanefî İmamlar Arasında Rükün ve Şart Ayrımından Kaynaklanan Fıkhî İhtilaflar

  Yazarlar : ŞAHİN ÜNAL, Yayın Yeri : Tokat İlmiyat Dergisi, 2022
  Uluslararası Hakemli TR DİZİN
 8. Kâsım b. Kutluboğa’ya Nisbet Edilen Uydurma Bir Metin: Menâkıbu Ebî Hanîfe

  Yazarlar : ŞAHİN ÜNAL, Yayın Yeri : Marife Dini Araştırmalar Dergisi, 2022
  Uluslararası Hakemli TR DİZİN
 9. Kurucu İmamlar Dönemi İhtilaf Zemini Olarak Hurûfu’l-meʻânî: İmam Züfer Örneği

  Yazarlar : ŞAHİN ÜNAL, Yayın Yeri : Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2022
  Uluslararası Hakemli TR DİZİN
 10. İsmail Ebu’ş-Şâmât’ın Sülûk üli’n-nazar li halli ‘Ukûdi’d-dürer Nazm mâ yüftâ bih min akvâli’l-İmâm Züfer İsimli Risalesinin Tahkikli Neşri

  Yazarlar : ŞAHİN ÜNAL, Yayın Yeri : Tahkik İslami İlimler Araştırma ve Neşir Dergisi, 2019
  Uluslararası Hakemli İSAM
 11. Abdülganî b. İsmâil en-Nablusî’nin Nukūdü’s-surer şerhu ‘Ukūdi’d-dürer fîmâ yüftâ bihî min akvâli’l-İmâm Züfer Başlıklı Risâlesinin Tahkikli Neşri

  Yazarlar : ŞAHİN ÜNAL, Yayın Yeri : İslâm Araştırmaları Dergisi, 2017
  Uluslararası Hakemli TR DİZİN
 12. Usûlü’l-İftâ ve Âdâbuhû, Muhammed Takî el-Osmânî

  Yazarlar : ŞAHİN ÜNAL, Yayın Yeri : Mütefekkir, 2020
  Uluslararası Hakemli TR DİZİN
 13. Hasan b. Zİyâd ve Fıkhuhu beyne Muasırıhi

  Yazarlar : ŞAHİN ÜNAL, Yayın Yeri : JOURNAL OF ISLAMIC STUDIES, 2018
  Uluslararası Hakemli Art Index (Art Research Database, EBSCO)

Öğrenim

 1. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, TEMEL İSLAM BİLİMLERİ (DR), 2016 - 2022
 2. İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, TEMEL İSLAM BİLİMLERİ (YL) (TEZLİ), 2013 - 2015
 3. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ, İLAHİYAT PR. (UZAKTAN ÖĞRETİM) (İLİTAM) (LİSANS TAMAMLAMA), 2008 - 2013

Araştırma/Sertifika/Diğer

 1. Araştırmacı Yetiştirme Projesi (AYP) Lisansüstü Akademik Destek Programı Eğitim Sertifikası, Sertifika, Ulusal, Ulusal
  Sertifika İSTANBUL 08.10.2018 - 28.12.2018